POLITYKA PRYWATNOŚCI REPLAN LLC

Celem Polityki prywatności RePlan LLC jest przedstawienie informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych, zasad korzystania z plików cookies oraz innych technologii wykorzystywanych przez Administratora.

Zachowanie poufności danych i poszanowanie prawa do prywatności osób, których dane osobowe przetwarzamy jest dla nas bardzo ważne. Z uwagi na powyższe dbamy, aby każdy Użytkownik przedmiotowej strony internetowej wiedział w jaki sposób i w jakim celu Administrator przetwarza jego dane osobowe, kiedy są one wykorzystywane oraz jakie prawa przysługują mu w związku z przetwarzaniem przez Administratora jego danych osobowych.

DEFINICJE i SKRÓTY:

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

ADO - Administrator Danych Osobowych - osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka organizacyjna lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Przedstawiciel – osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Unii Europejskiej, która została wyznaczona na piśmie przez Administratora lub podmiot przetwarzający na mocy art. 27 RODO do reprezentowania Administratora lub podmiotu przetwarzającego w zakresie ich obowiązków wynikających z RODO.

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, jeżeli jej tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

Przetwarzanie – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

Pliki cookies / ciasteczka - dane informatyczne zapisywane w postaci plików tekstowo-numerycznych, które są umieszczane w urządzeniach końcowych UżytkownikTakim urządzeniem końcowym może być telefon komórkowy, laptop, tablet.

Serwis – strona internetowa https://replan.pl/

Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest RePlan LLC, z siedzibą w Austin, Texas w Stanach Zjednoczonych. 

CEL, PODSTAWA PRAWNA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe:

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO:
  1. w celach związanych z technologią cookies. Twoje dane osobowe są przetwarzane do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu).
  2. wysyłania ofert Administratora lub podmiotów przez niego polecanych;
  3. innych celach każdorazowo wskazanych w formularzach zgody.

  Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody;

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dane będą przetwarzane przez czas realizacji umowy a następnie przez okres przewidziany przepisami prawa;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celach wypełnienia obowiązków prawnych, w tym obowiązków podatkowych, rachunkowych, archiwalnych, zapewnienia rozliczalności i wykazania spełnienia obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa, w tym także tworzenia rejestrów i innej dokumentacji wynikającej z przepisów o ochronie danych osobowych (RODO). Dane są przetwarzane przez okres określony przepisami prawa;
 • na podstawie art. 6 ust 1 lit f RODO tj. uzasadnionego interesu Administratora. W celach
  1. kontaktowych, odpowiedzi na zgłoszone zapytania;
  2. przeprowadzenie ankiet, sondaży, statystyk;
  3. zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu oraz zarządzania nim, poprawy jego funkcjonalności;
  4. ustalenia, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami,
  5. marketingowych

  Dane są przetwarzane przez czas niezbędny do zrealizowania celu, maksymalnie do momentu złożenia sprzeciwu lub do momentu przedawnienia roszczeń;

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe mogą być udostępniane organom publicznym, spółkom należącym do tej samej grupy kapitałowej co Administrator (Hestia Capital Consulting SARL) i podmiotom zewnętrznym w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych zawieranych z podmiotami świadczącymi na rzecz Administratora lub jego Przedstawiciela usługi, z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych lub podmiotom współpracującym z Administratorem danych także na podstawie innych instrumentów prawnych, w tym także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi: z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, drukarskie i archiwizacyjne, informatyczne i nowych technologii, płatnicze, księgowo-finansowe, audytorskie i kontrolne, prawne. Dane osobowe będą przekazywane Kancelarii LWB Lengiewicz Wrońska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza spółka cywilna z siedzibą w Warszawie (00-074 Warszawa) przy ul. Trębackiej 4.

GOOGLE ANALYTISC

Administrator korzysta z Google Analytics tj. usługi analizowania usług internetowych, oferowanej przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (dalej jako: „Google”).

Google Analytics wykorzystuje cookies czyli pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu Użytkownika (np. komputerze) i umożliwiają analizę korzystania przez niego ze strony internetowej. Dane te są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane.

Na zlecenie Administratora Google wykorzystuje te informacje do analizy sposobu korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i Internetu na rzecz Administratora.

Aby zapobiec pobieraniu danych uzyskanych przez plik cookie i odnoszących się do Twojego sposobu korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) przez Google, a także przetwarzaniu tych danych przez Google, należy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod następującym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Administrator korzysta z Google Analytics w celu analizowania korzystania z Serwisu oraz jego usprawniania.

Podstawę prawną dla korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Warunki korzystania są dostępne pod adresem: www.google.com/analytics/terms/de.html

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, a także oświadczenie o ochronie danych osobowych: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

TWOJE PRAWA

1. Prawo do wycofania zgody:

W sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, masz prawo do wycofania jej w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2. Prawo dostępu do danych:

W każdej chwili masz prawo zażądać od Administratora informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy.

3. Prawo do przenoszenia:

Gdy Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, zawartej umowy lub w sposób zautomatyzowany, masz prawo do żądania uzyskania kopii tych danych w formacie o charakterze ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania. Dotyczy to jedynie danych nam dostarczonych. Masz prawo do żądania przesłania kopii Twoich danych innemu podmiotowi.

4. Prawo do sprostowania danych:

Masz prawo zażądać sprostowania lub poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne oraz uzupełnienia niekompletnych danych.

5. Prawo do usunięcia danych:

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora. Żądanie usunięcia Twoich danych osobowych zostanie przez nad niezwłocznie zrealizowane:

 • Jeśli dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane.
 • Jeśli cofniesz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie istnieje inna podstawa ich przetwarzania.
 • Jeśli usunięcie jest wymagane celem wywiązania się ze zobowiązań prawnych przewidzianych w prawie Unii lub w prawie polskim.
 • Jeśli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania i nie wystąpią nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.
 • Jeśli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzamy je w związku z marketingiem bezpośrednim.
 • Jeśli dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

6. Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Masz prawo zażądać, aby Administrator ograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeśli:

 1. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem. Wówczas możesz nie zgodzić się na usunięcie Twoich danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych.
 2. nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, wtedy Administrator ograniczy przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes.
 3. zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy Administrator musi ograniczyć przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.
 4. Twoje dane są przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed Twoimi roszczeniami.

7. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania:

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy przetwarzamy Twoje dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

8. Skarga do organu nadzorczego:

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Administrator może zlecać wykonanie niektórych usług podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (w „państwie trzecim”). W takich przypadkach dane są przekazywane do państwa trzeciego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, a w przypadku braku jego stwierdzenia, zgodnie z wymogami prawnymi, stosowane są odpowiednie zabezpieczenia w celu stworzenia właściwego poziomu ochrony danych (w szczególności standardowe klauzule umowne UE). W każdej chwili możesz zażądać dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

INFORMACJE TECHNICZNE – PLIKI COOKIES I INNE PODOBNE TECHNOLOGIE

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas odwiedzania stron internetowych. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, czas jego istnienia oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszego Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron Sewisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W ramach Serwisu możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisów internetowych, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisów,
 • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.

Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmiany tych ustawień oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w tym urządzeniu i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania.

Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu a następnie wykorzystywane przez podmioty współpracujące z Administratorem.

DZIENNIKI SERWERÓW

Informacjami gromadzonymi i przechowywanymi automatycznie w trakcie zwykłego korzystania z witryny są typowe dane dzienników serwerów. Dane dzienników serwerów są wykorzystywane do celów statystycznych oraz pomiaru aktywności w witrynie dla dobra użytkowników serwisu. Dane te mogą być przekazywane innym odbiorcom w celach analizy lub udostępniania i udoskonalania niniejszej witryny i naszych usług.

PROFILOWANIE

Administrator analizuje historię przeglądania Serwisu, aktywności w Serwisie. Przedmiotowa analiza jest podejmowana w sposób zautomatyzowany na zasadach oferowanych przez dostawców danych usług.

Powyższa analiza nie wywołuje wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie nie wpływa na Twoją sytuację, w tym Twoje prawa lub wolności.

Celem Administratora jest poznanie preferencji Użytkowników Serwisu w celu dostosowania do tych preferencji tworzonych przez Administratora treści, ofert lub komunikatów.

Administrator może kierować do Ciebie dedykowane i spersonalizowane oferty za pośrednictwem zindywidualizowanej korespondencji e-mailowej, pocztowej lub innych komunikatów na własnych lub zewnętrznych kanałach komunikacji.

WYMÓG PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie pewnych danych osobowych może jednak skutkować brakiem możliwości skorzystania z danej funkcjonalności Serwisu lub niemożliwością wykonania usługi.

KONTAKT

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora możesz skontaktować się z nami wysyłając e-mail na adres kontakt@replan.pl.

AKTUALIZACJA

Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, po uprzednim powiadomieniu o wprowadzanych zmianach oraz po wyznaczeniu odpowiedniego czasu, od którego będą one obowiązywały.

 

Masz pytania? Skontaktuj się z naszym konsultantem.

Koszt połączenia zgodny z taryfą Twojego operatora.

+48 22 230 25 07