Polityka prywatności

1. Administratorem Danych Osobowych na stronie internetowej: http://replan.pl (dalej Serwis), jest Helpfind sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Kazimierza Pułaskiego 11, 63-400 Ostrów Wielkopolski, KRS: 0000385405, NIP: 6222763569.

2. Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych. Wszyscy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

3. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą. Podanie danych wskazanych w niniejszym punkcie jest konieczne w przypadkach w nim określonych, w tym w szczególności w celu realizacji naszych usług i usług prawnych świadczonych na Państwa rzecz przez naszego partnera, tj. SOBOTA JACHIRA Kancelaria Prawna sp.k. z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem: ul. Skarbowców 115/7, 53-025 Wrocław, KRS: 0000866731, NIP: 8992888003 (dalej zwaną Partnerem) lub odpowiedzi na Państwa pytania związane z naszymi usługami oraz umożliwienie kontaktu Administratora oraz jego Partnera za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub kontaktu telefonicznego. Przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w niniejszym punkcie, tj.:

 • imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania lub zameldowania – gdy przekażą nam je Państwo w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego w naszym Serwisie, jak również za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym,
 • adres IP urządzenia lub identyfikator przeglądarki – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych), wykorzystywane są w celach technicznych oraz statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),
 • ewentualnie inne dane mogą być pobierane w ramach prowadzenia określonych spraw lub mogą być podane przez Państwa za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego umożliwiającego wysyłkę dokumentów, dostępnego w naszym Serwisie, poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym.

4. Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszego Serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie.

5. Administrator Danych Osobowych wdrożył odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Dodatkowo w razie konieczności współpracujemy z organem nadzorczym. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) lub ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą oraz – jeżeli ma to zastosowanie – organ nadzorczy.

6. Postanowienia niniejszej Polityki prywatności stosuje się w możliwym zakresie odpowiednio do wszystkich osób, z którymi pozostajemy w stosunkach prawnych i wobec których również jesteśmy Administratorem ich danych osobowych, w tym w szczególności w odniesieniu do naszych klientów lub kontrahentów.

7. Nasz serwis wykorzystuje Ciasteczka (ang. cookies), niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Państwa komputerze, tablecie lub smartphonie podczas odwiedzania stron internetowych. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, czas jego istnienia oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszego Serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W ramach Serwisu możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

 • niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisów internetowych, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisów,
 • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmiany tych ustawień oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w tym urządzeniu i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu a następnie wykorzystywane przez podmioty współpracujące z Administratorem.

8. Informacjami gromadzonymi i przechowywanymi automatycznie w trakcie zwykłego korzystania z witryny są typowe dane dzienników serwerów. Dane dzienników serwerów są wykorzystywane do celów statystycznych oraz pomiaru aktywności w witrynie dla dobra użytkowników serwisu. Dane te mogą być przekazywane innym odbiorcom w celach analizy lub udostępniania i udoskonalania niniejszej witryny i naszych usług.

9. Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w pkt. 3 powyżej. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na nas jako Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa, z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, (tj. przez okres przedawnienia roszczeń lub zakończenia właściwych postępowań, jeżeli w okresie przedawnienia zostały one wszczęte) lub gdy usługa, którą wykonujemy, ma charakter ciągły.

10. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są: art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy, której są Państwo stroną, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń do czasu ich przedawnienia lub do czasu zakończenia właściwych postępowań, jeśli zostały one wszczęte w tym okresie lub art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, gdy inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych nie mają zastosowania.

11. Dane osobowe nie są przez nas przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO. W przypadku, gdyby dane osobowe były przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, zostaną Państwo o tym uprzednio poinformowani, a Administrator będzie stosować zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO.

12. Żadnych danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego, tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).

13. W przypadku łącz umieszczonych w Serwisie do kont Administratora w social media, takich jak:

 • Facebook (Facebook, Messenger, Instagram) - dane dotyczące w szczególności IP lub identyfikatora przeglądarki internetowej, przetwarzane są na zasadach współadministracji z Facebook Ireland Ltd. z siedzibą pod adresem: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia,
 • Google (kanał YouTube, Mapy) - dane dotyczące w szczególności IP lub identyfikatora przeglądarki internetowej, przetwarzane są na zasadach współadministracji z Google Ireland Ltd. z siedzibą pod adresem: 4 Barrow St, D04 E5W5, Dublin, Irlandia (Google Building Gordon House).
 • X Corp. (dawniej Twitter Inc.) - - dane dotyczące w szczególności IP lub identyfikatora przeglądarki internetowej, przetwarzane są na zasadach współadministracji z 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Stany Zjednoczone.

Jeżeli w przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie, miałoby miejsce przekazywanie danych osobowych do państw trzecich, odbywa się to na zasadach określonych w pkt. 13.

14. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na naszą rzecz jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności w ramach Serwisu. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania podmiotom świadczącym usługi hostingowe na rzecz naszego Serwisu, a także świadczącym na naszą rzecz inne usługi, w tym usługi prawne świadczone przez naszego Partnera które są niezbędne do wykonania umowy lub bieżącego funkcjonowania Serwisu.

15. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez nas jako Administratora w rozumieniu przepisów RODO. W zakresie profilowania zwykłego, Administrator korzysta z narzędzia Google Analitics. Administrator korzysta z Google Analytics tj. usługi analizowania usług internetowych, oferowanej przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (dalej jako: „Google”).

Google Analytics wykorzystuje cookies czyli pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika (np. komputerze) i umożliwiają analizę korzystania przez niego ze strony internetowej. Dane te są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane.

Na zlecenie Administratora Google wykorzystuje te informacje do analizy sposobu korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i Internetu na rzecz Administratora. Aby zapobiec pobieraniu danych uzyskanych przez plik cookie i odnoszących się do Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) przez Google, a także przetwarzaniu tych danych przez Google, należy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod następującym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Administrator korzysta z Google Analytics w celu analizowania korzystania z Serwisu oraz jego usprawniania. Podstawę prawną dla korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Warunki korzystania są dostępne pod adresem: www.google.com/analytics/terms/de.html

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:
www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, a także oświadczenie o ochronie danych osobowych: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

16. Administrator analizuje historię przeglądania Serwisu, aktywności w Serwisie. Przedmiotowa analiza jest podejmowana w sposób zautomatyzowany na zasadach oferowanych przez dostawców danych usług. Powyższa analiza nie wywołuje wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie nie wpływa na Państwa sytuację, w tym Państwa prawa lub wolności. Celem Administratora jest poznanie preferencji użytkowników Serwisu w celu dostosowania do tych preferencji tworzonych przez Administratora treści, ofert lub komunikatów. Administrator może kierować do Państwa dedykowane i spersonalizowane oferty za pośrednictwem zindywidualizowanej korespondencji e-mailowej, pocztowej lub innych komunikatów na własnych lub zewnętrznych kanałach komunikacji.

17. Każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych, ma prawo do: bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, dostępu do swoich danych osobowych, poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, w przypadku podstawy prawnej takiej jak zgoda na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, niepodlegania profilowaniu, wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

18. Zapytania, wnioski czy skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, należy kierować drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@helpfind.pl lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny Administratora Danych Osobowych, wskazany w pkt 1 powyżej. W treści należy w sposób wyraźny wskazać: dane osoby lub osób, których dotyczy wniosek lub zgłoszenie, zdarzenie, które jest powodem zgłoszenia, przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań, wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.

19. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Masz pytania? Skontaktuj się z naszym konsultantem.

Koszt połączenia zgodny z taryfą Twojego operatora.

+48 22 167 86 00